ISP

Ochrona danych

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawnych o ochronie danych Republiki Federalnej Niemiec. W dalszej części informujemy Państwa o charakterze, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Dostęp do tych informacji mogą Państwo uzyskać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej.

Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest firma instore solution personnel GmbH (stopka redakcyjna – określana dalej „isp”). Jeśli mają Państwo pytania dotyczące korzystania z Państwa danych, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Omówienie szczegółowe:

I. Czym są dane osobowe? W jaki sposób isp korzysta z danych osób odwiedzających stronę internetową isp? Czy ma miejsce profilowanie? Jakie podstawy prawne mają zastosowanie w przypadkach przetwarzania danych?

II. W jaki sposób i w jakiej formie dane są przekazywane osobom trzecim względnie w szerszym zakresie wykorzystywane przez isp?

III. Jakie usługi i oferty stron trzecich i plików cookie są używane?

IV. Państwa prawa: Informacja, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, wycofanie, przenoszalność danych, prawo do wniesienia skargi

V. Okres przechowywania danych osobowych; Ograniczenia czasowe dotyczące usuwania danych osobowych

VI. Bezpieczeństwo danych, zakres obowiązywania

VII. Administrator i osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych

 

Dot. I:

Podstawy prawne dot. ochrony danych znajdują się przede wszystkim w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG) i ustawie o mediach elektronicznych (TMG).

 1. Dane osobowe a udzielenie zgody

 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania („zainteresowanej”) osoby fizycznej; przy czym osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, jeśli może ona zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przyporządkowanie do oznaczenia referencyjnego jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, do danych dotyczących lokalizacji, do identyfikatora internetowego lub do jednej lub większej liczby cech szczególnych będących wyrazem fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej, o której mowa.

Dane osobowe obejmują np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Do danych osobowych zalicza się również dane dot. zainteresowań, członkostw lub odwiedzanych stron internetowych.

Dane osobowe są przez nas gromadzone, wykorzystywane i przekazywane dalej tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo lub w przypadku wyrażenia zgody przez użytkowników na gromadzenie danych.

Zgoda to każde dobrowolnie dot. konkretnego przypadku świadome i jednoznaczne wyrażenie woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego czynu potwierdzającego, którym przedmiotowa osoba daje do zrozumienia, że zgadza się ona na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą.

 1. Odwiedzanie strony internetowej isp

 

My (lub dostawca przestrzeni internetowej) gromadzimy dane o każdej wizycie na stronie internetowej isp (tak zwane pliki dziennika serwera) („dane dostępu”). Dane dostępu obejmują:

Nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i żądającego dostawcę.

Dane te są przechowywane oddzielnie od innych danych wprowadzanych przez Państwa podczas korzystania z naszej oferty. Nie możemy przyporządkować tych danych do konkretnej osoby. Używamy tych danych dostępu wyłącznie do ewaluacji statystycznej, w celu obsługi, zabezpieczenia i optymalizacji naszej oferty na stronie internetowej isp. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzenia danych dostępu w późniejszym terminie, o ile na podstawie konkretnych wskazań istnieje uzasadnione podejrzenie o bezprawne użytkowanie. Przechowywanie danych jest wówczas motywowane faktem, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużyciom naszej oferty, a także ponieważ dane te w razie potrzeby umożliwią wyjaśnienie popełnionych czynów karalnych. W związku z tym przechowywanie takich danych jest wymagane w celu zabezpieczenia podmiotu odpowiedzialnego za naszą firmę jak i za przetwarzanie. Przekazywanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca, o ile nie ma prawnego obowiązku ich przekazania lub ich przekazanie służy egzekwowaniu prawa.

 1. Zbieranie i przechowywanie danych inwentaryzacyjnych w przypadku rejestracji online

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą podczas rejestracji online, gromadzimy, wykorzystujemy i magazynujemy Państwa dane, o ile takie działania są niezbędne do uzyskania pożądanego celu. W takich przypadkach obejmują one następujące dane:

 

Imię i nazwisko, tytuł, wiek, adres, numer telefonu (numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego), adres e-mail, liczbę miejsc pracy, preferowane miejsce pracy,

jak również dane opcjonalne względnie dobrowolne takie jak:

Adres zamieszkania, obywatelstwo, posiadanie prawa jazdy i jego kategorii, posiadanie samochodu, preferowany rodzaj usług i ich dziedzina, inne dobrowolne informacje.

Dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji będą zapisywane do celów zarządzania aplikacjami w systemie przetwarzania danych promota.de GmbH. Po wpłynięciu Państwa rejestracji otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie wpłynięcia aplikacji. Jeśli od momentu potwierdzenia w ciągu 4 miesięcy nie nastąpi w systemie przetwarzania danych zmiana statusu (np. w wyniku pracy próbnej, rozmów kwalifikacyjnych itp.), otrzymają Państwo automatyczną odmowę. Jeśli nastąpi zmiana statusu, ale w ciągu 4 miesięcy od zmiany statusu nie dojdzie do zawarcia między nami żadnego stosunku umownego, otrzymają Państwo również automatyczną odmowę. Po automatycznym przesłaniu odmowy Państwa dane osobowe zostaną całkowicie usunięte z systemu przetwarzania danych po okresie 6 miesięcy. Państwa dane osobowe nie zostaną sprzedane ani przekazane osobom trzecim, nie będą wykorzystywane do celów reklamowych, badań rynkowych lub podobnych działań. Państwa dane osobowe zostaną przesłane do nas tylko w przypadku potwierdzenia przez Państwa przyjęcia do wiadomości oświadczenia o ochronie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz przesłanie danych poprzez aktywację funkcji „wyślij aplikację”. Transmisja danych jest szyfrowana.

 

 1. Zbieranie i przechowywanie danych inwentaryzacyjnych w przypadku aplikowania drogą mailową lub telefoniczną:

 

W przypadku nawiązania przez użytkownika bezpośredniego kontaktu (za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu) dane użytkownika są zapisywane w systemie przetwarzania danych promota. de GmbH na okoliczność możliwości rozpatrzenia aplikacji i wystąpienie konieczności zadania pytań uzupełniających. Po wprowadzeniu Państwa danych do systemu przetwarzania danych otrzymają Państwo automatycznie wygenerowane potwierdzenie wpłynięcia aplikacji. Procedura dotycząca okresu przechowywania i całkowitego usunięcia danych osobowych jest identyczna z procesem opisanym w pkt 3. Po wysłaniu automatycznie wygenerowanej odmowy obowiązuje również w tym przypadku następująca zasada: Państwa dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej 6 miesięcy po otrzymaniu odmowy.

 

 1. Gromadzenie i przechowywanie danych użytkowych; Brak profilowania jak również brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Aby zoptymalizować naszą stronę internetową, gromadzimy i przechowujemy dane, takie jak np. datę i godzinę wyświetlenia strony, stronę, z której uzyskano dostęp do naszej strony i tym podobne. Odbywa się to anonimowo bez osobistej identyfikacji użytkownika strony. W razie zaistnienia potrzeby profile użytkowników są tworzone przy użyciu pseudonimu. Również w tych przypadkach nie następuje przypisanie osoby kryjącej się za pseudonimem osoby fizycznej do zgromadzonych danych użytkowych. Nie gromadzimy i nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych użytkownika w celu umożliwienia korzystania z naszej oferty internetowej lub w celu naliczania płatności za korzystanie z naszej strony internetowej. Nie dokonujemy „profilowania” ani nie korzystamy z funkcji zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

 

Profilowanie oznacza każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizowania i diagnozowania aspektów dot. przedmiotowej osoby fizycznej i odnoszących się do wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, poziomu rzetelności, zachowania, miejsca pobytu lub jego zmiany. Przykładami takiego profilowania są m. in. analizy danych (np. opartych na metodach statystycznych) mających na celu wyświetlanie spersonalizowanych reklam lub ofert pracy.

 

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych

 

Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszej oferty opiera się zazwyczaj na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 (1) b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. dane są przetwarzane, ponieważ są niezbędne do wypełnienia umowy między Państwem a nami lub do wdrożenia środków przedumownych, które są uruchamiane na Państwa żądanie.

Ponadto w szczególnych przypadkach brane jest pod uwagę przetwarzanie Państwa danych przez nas na podstawie art. 6 (1) c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli przetwarzanie jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy my lub inni administratorzy, lub na podstawie art. 6 (1) e. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, o ile przetworzenie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej i przeniesionego na nas względnie na administratora.

Ponadto podstawa prawna wynikająca z art. 6 (1) f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest słuszna na przykład w przypadku gromadzenia danych podczas odwiedzania strony internetowej isp lub przesyłania danych do systemu przetwarzania danych promota. de GmbH i innych usługodawców, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej i nie przeważają Państwa interesy lub prawa podstawowe i podstawowe wolności, które wymagają ochrony danych osobowych. Uzasadniony interes istnieje, na przykład, jeśli istnieje istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między Państwem (lub osobą, której dane dotyczą) a nami (lub administratorem), na przykład, jeśli podmiot danych jest naszym klientem lub użytkownikiem usługi lub działa na jego rzecz.

Ponadto wskazujemy na wytyczne opisujące procesy przetwarzania danych zawarte w niniejszych postanowieniach obowiązujących w zakresie ochrony danych.

 

Dot. II:

Zgodnie z instrukcjami właściwych organów w indywidualnych przypadkach jesteśmy upoważnieni do przekazywania informacji dot. tych danych (danych inwentaryzacyjnych), o ile jest to konieczne do celów egzekwowania prawa, zapobiegania zagrożeniom, wypełniania ustawowych zadań organów konstytucyjnych lub służb wywiadu wojskowego lub też egzekwowania praw dot. własności intelektualnej.

 

Ponadto Państwa dane osobowe będą przesyłane do systemu przetwarzania danych promota. de GmbH w celu zarządzania aplikacjami. Firmie promota. de GmbH udzielają Państwo zgody na gromadzenie i przechowywanie Państwa danych osobowych w elektronicznej bazie danych o ile miałoby to być konieczne do celów zarządzania aplikacjami lub do nawiązania stosunku pracy.

 

Dot. III:

 

Może się zdarzyć, że przedmiotowa oferta online będzie zawierała treści ze stron osób trzecich, takie jak np. filmy z serwisu YouTube, mapy serwisu Google-Maps, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Aby zaistniała powyższa sytuacja dostawca tych treści (zwany dalej „dostawcą zewnętrznym”) musi za każdym razem skorzystać z adresu IP użytkowników. Wiąże się to z faktem, że bez adresu IP dostawcy nie byliby w stanie wysłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tych treści. Impuls stara się korzystać tylko z tych treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania treści. Isp nie ma jednakowoż wpływu na ewentualne przechowywanie adresu IP przez dostawców zewnętrznych do np. celów statystycznych. O ile firma isp będzie w posiadaniu odnośnych informacji, użytkownicy będą o tym informowani.

 

 1. Pliki cookie (ciasteczka)

W celu rozszerzenia zakresu funkcjonalności naszej strony i stworzenia możliwości jeszcze dogodniejszego posługiwania się naszą stroną korzystamy z tak zwanych „cookies”. Celem ich stosowania jest stworzenie oferty bardziej przyjaznej dla użytkownika, skuteczniejszej i bezpieczniejszej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i przechowywane w przeglądarce. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu odwiedzin na stronie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Mają Państwo możliwość zablokowania przechowywania plików cookie na komputerze za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce. Może to jednak ograniczyć zakres funkcjonalności naszej oferty

 1. wtyczki społecznościowe

Nasza strona internetowa oraz strony internetowe powiązanych z nami przedsiębiorstw korzystają z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) różnych sieci społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji o odpowiednich sieciach społecznościowych, ich dostawcach oraz ich polityce prywatności, proszę zapoznać się z poniżej umieszczoną tabelą.

Poprzez wyświetlenie strony internetowej naszej witryny wyposażonej w taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej. Treść wtyczki jest przekazywana przez sieć społecznościową bezpośrednio do przeglądarki a przez nią jest umieszczana na stronie internetowej. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez sieć społecznościową za pomocą tej wtyczki, co oznacza, że udostępniane przez nas informacje odzwierciadlają nasz aktualny na daną chwilę stan wiedzy.

Poprzez korzystanie z wtyczek sieć społecznościowa otrzymuje informacje o wyświetleniu przez Państwo danej strony naszej witryny. Zalogowanie się w sieci społecznościowej umożliwia sieci społecznościowej przyporządkowanie odwiedzin strony do Państwa sieciowego konta. Jeśli korzystają Państwo z wtyczek, na przykład poprzez aktywację przycisku „udostępnij” lub wprowadzenie komentarza, dana informacja jest przesyłana bezpośrednio z przeglądarki do sieci społecznościowej i tam przechowywana.

W celu uzyskania informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez sieć społecznościową, a także na temat związanych z tym Państwa praw i możliwości ochrony Państwa prywatności, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności danej sieci społecznościowej (patrz tabela poniżej).

Jeśli są Państwo członkami sieci społecznościowej i nie chcą, aby sieć społecznościowa zbierała dane na temat Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączyła je z danymi przechowywanymi w sieci społecznościowej, muszą Państwo wylogować się z przedmiotowej sieci społecznościowej przed odwiedzeniem naszej witryny.

Social Plugin Provider of the social network Privacy Policy
Facebook Share Button Facebook, Inc.,
1601 South California Avenue, Palo Alto,
CA 94304, USA
http://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter Tweet This Button Twitter, Inc.,
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco,
CA 94107, USA
http://twitter.com/privacy
Xing Share Button XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy
Google+ Button Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Mister Wong Button Mister Wong GmbH
, Potsdamer Platz 5
, 10785 Berlin, Deutschland http://www.mister-wong.de/datenschutz
VZ Netzwerke Button poolworks (Germany) Ltd, Saarbrücker Straße 38, 10405 Berlin, Deutschland http://www.studivz.net/l/policy/declaration
 1. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dot. korzystania z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google„). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerze, umożliwiających analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z danej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu użytkowania przez Państwa tej witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że zdecydowanie się na ten krok może skutkować niemożnością pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez cookies oraz związanych z użytkowaniem przez Państwa witryny (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Źródło: eRecht24, Datenschutzerklärung Google Analytics

Dot. IV:

 1. Prawo dostępu do informacji

 

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych dot. jego osoby. W celu uzyskania informacji, użytkownik może na przykład skierować zapytanie na adres datenschutz@isp-id.de.

 

Przedmiotowe prawo dostępu do informacji obejmuje potwierdzenie, czy dane osobowe dot. osoby zainteresowanej są przetwarzane; a także, jeśli tak, następujące informacje:

 

Cele przetwarzania; kategorie przetwarzanych danych osobowych; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu;

istnienie prawa do korekty lub usunięcia danych osobowych dotyczących przedmiotowej osoby lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od podmiotu danych; istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) i – przynajmniej w tych przypadkach – merytoryczne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

Prawo dostępu do informacji nie istnieje w szczególności, jeżeli dane są przechowywane tylko ze względu na niemożność usunięcia ich z powodów ustawowych lub statutowych przepisów dotyczących przechowywania danych lub służą wyłącznie celom zabezpieczenia danych lub kontroli ochrony danych, i ujawnienie informacji wymagałoby nieproporcjonalnego nakładu, oraz w przypadkach wykluczenia przetwarzania danych poprzez odpowiednie techniczne i organizacyjne działania do innych celów.

 

 1. Cofnięcie zgody

 

Każdy użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na wykorzystywanie, przetwarzanie lub przekazywanie swoich danych informując nas o tym listownie lub mailowo. W tym celu użytkownik może skierować informację na adres datenschutz@isp-id.de.

 

W przypadku cofnięcia zgody, nie będziemy przetwarzać przechowywanych danych użytkownika i usuniemy je niezwłocznie. Nie dotyczy to zakresu, w którym można wykazać przekonujące prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkowników lub które służą do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Będziemy zatem dalej wykorzystywać dane, na przykład, jeśli są one nadal wymagane do realizacji stosunków umownych.

 

 1. Korekta i uzupełnianie danych

 

Użytkownik lub osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie skorygowali nieprawidłowe dane osobowe. Mając na uwadze cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również przy pomocy dodatkowego oświadczenia. W tym celu mogą skontaktować się Państwo z nami za pośrednictwem adresu datenschutz@isp-id.de .

 

 1. Usunięcie („prawo do bycia zapomnianym”)

 

Użytkownik ma prawo do wystąpienia o bezzwłoczne usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych. W tym celu użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu datenschutz @isp-id.

 

Niezwłoczne usunięcie danych następuje w niżej wymienionych przypadkach:

 

Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;

Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania danych, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej uzasadniającej ich przetwarzanie;

Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich  przetwarzania;

Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;

Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator;

Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku w wieku poniżej szesnastu lat lub bez zgody osoby posiadającej odpowiedzialność rodzicielską.

 

W przypadku wypowiedzenia warunków korzystania z naszych usług dane użytkownika będą regularnie usuwane z wewnętrznej bazy danych. Wykluczone z procedury usuwania danych są np. dane, których przetwarzanie jest wymagane w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; na przykład realizacji umowy z isp (patrz także punkt V. poniżej) lub jeśli usunięcie danych jest sprzeczne z ustawowymi okresami przechowywania.

 

Ponadto usunięcie danych nie nastąpi, jeżeli wymagane jest (I) wypełnienie zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem lub wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej, przekazanej administratorowi; (II ) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (III) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego; lub (IV) do celów archiwalnych leżących w interesie publicznym, do celów naukowych, historycznych lub do celów statystycznych, w przypadku gdy prawo do usunięcia danych może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów takiego przetwarzania lub je poważnie ograniczyć.

 

W przypadku niezautomatyzowanego przetwarzania danych nie ma obowiązku ich usuwania, jeżeli ze względu na szczególny charakter przechowywania nie byłoby ono możliwe lub byłoby możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokim nakładzie pracy, a interes osoby, zainteresowanej usunięciem należałoby uznać za znikomy. W takich przypadkach usunięcie zostaje zastąpione ograniczeniem przetwarzania.

 

Ponadto ograniczamy przetwarzanie i nie usuwamy danych, o ile posiadamy podstawy pozwalające sądzić, że usunięcie danych ograniczyłoby interesy Państwa lub osoby zainteresowanej, wymagające ochrony. Poinformujemy Państwa lub osobę, której dane dotyczą, o ograniczeniu przetwarzania, chyba że poinformowanie okaże się niemożliwe lub wymagałoby ono nieproporcjonalnego nakładu pracy.

 

Prosimy o zapoznanie się również z informacjami na ten temat znajdującymi się pod punktem „Ograniczenie przetwarzania danych” oraz w punkcie V. poniżej.

 

 1. Ograniczenie przetwarzania danych

 

Nieprzerwania zachowują Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu mogą skontaktować się Państwo z nami za pośrednictwem adresu datenschutz@isp-id.de.

 

Mogą Państwo skutecznie egzekwować prawo do ograniczenia przetwarzania danych tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: (I) osoba, której dotyczą dane, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – w tym przypadku prawo do ograniczenia przetwarzania danych obowiązuje na okres umożliwiający administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych – ; (II) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych; (iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiotowi danych potrzebne są one do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub (IV) osoba, której dotyczą dane, wyraziła sprzeciw wobec przetwarzania, dopóki nie zostanie ustalone, czy uzasadnione racje administratora nie mają pierwszeństwa wobec racji osób, których dane dotyczą.

 

W przypadku uzyskania przez Państwa ograniczenia przetwarzania danych, zostaną Państwo powiadomieni, zanim ograniczenie zostanie zniesione.

 

W niektórych przypadkach ograniczenie przetwarzania danych może mieć nadal zastosowanie zamiast ich usunięcia. Zob. w szczególności poprzedni punkt „Usunięcie („prawo do bycia zapomnianym”).

 

 1. Prawo do przenoszenia danych

 

Posiadają Państwo prawo do otrzymywania udostępnianych nam dot. Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. W tym celu mogą skontaktować się Państwo z nami za pośrednictwem adresu datenschutz@isp-id.de.

 

Ponadto posiadają Państwo prawo do przekazania danych innemu administratorowi, przy czym administrator, któremu uprzednio udostępniono dane nie ma prawa ograniczania Państwa w tych działaniach, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą a przetwarzanie danych odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

 

Korzystając z przysługującego Państwu prawa do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do spowodowania zaistnienia sytuacji umożliwiającej bezpośrednie przekazywania Państwa danych osobowych od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne.

 

Prawo to nie znajduje zastosowania o ile prawa i wolności innych są ograniczane lub w przypadku przetwarzania danych koniecznego do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub mającego na celu wykonanie władzy publicznej nadanej administratorowi danych.

 

 1. Prawo do odwołania się

 

Każdy użytkownik ma prawo do odwołania się do wybranego przez siebie organu nadzoru.

 

Organy nadzorcze w Niemczech są organami (odpowiedzialnymi za ochronę danych) zgodnie z odpowiednimi przepisami krajów związkowych.

 

Dot. V:

Z reguły przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak są one niezbędne do realizacji umowy lub danego celu i ograniczamy okres przechowywania do absolutnie niezbędnego minimum.

 

W przypadku długoterminowych stosunków umownych, jak w przypadku korzystania z naszej oferty, okresy przechowywania mogą się różnić, ale z reguły są one ograniczane do okresu obowiązywania stosunku umownego lub w przypadku danych inwentaryzacyjnych maksymalnie do ustawowych okresów przechowywania (m. in. zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i niemiecką ordynacją podatkową (AO).

 

Kryteria dotyczące okresu przechowywania są uzależnione m. in. od tego, czy dane są nadal aktualne, czy nadal istnieje z nami stosunek umowny, czy wniosek został już rozpatrzony, czy procesowanie danej sprawy zostało zakończone i czy obowiązują ustawowe okresy przechowywania przedmiotowych danych osobowych.

 

Dot. VI:

 1. Bezpieczeństwo danych

 

Aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę danych użytkownika korzystanie z oferty strony internetowej impuls odbywa się przy pomocy bezpiecznego połączenia SSL między serwerem użytkownika a przeglądarką, tzn. że dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.

 

W przypadku korzystania z naszej oferty dane są przechowywane na własnym serwerze na obszarze Unii Europejskiej (UE), z zastrzeżeniem innych informacji dla użytkownika.

 

Oferent zwraca użytkownikowi wyraźnie uwagę na fakt, że ochrona danych oraz ich bezpieczeństwo w odniesieniu do transmisji danych w sieciach otwartych, takich jak internet, przy obecnym stanie techniki nie mogą być całkowicie zagwarantowane. Użytkownik wie, że dostawca może w każdej chwili skorzystać z możliwości technicznych zapoznania się z ofertą strony przechowywanej na serwerze internetowym i innymi przechowywanymi tam danymi użytkownika. Za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych przesyłanych przez użytkownika do internetu i przechowywanych na serwerach internetowych pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie danych z powodu błędów lub nieuprawnionego dostępu stron trzecich.

 

 1. Dostępność i zakres obowiązywania polityki prywatności; zmiany

 

Niniejsza Polityka prywatności może być wyświetlana, pobierana i drukowana w dowolnym momencie pod adresem https://www.isp-deutschland.de/datenschutzerklaerung/.

 

Przysługuje nam prawo do zmiany przedmiotowej polityki prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dot. VII:

Administratorem strony internetowej firmy isp działającym w charakterze osoby fizycznej lub prawnej, organu publicznego, agencji lub innego organu, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest:

 

isp GmbH

Puschkinallee 3

14469 Poczdam

podmiot zarejestrowany w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Poczdamie pod numerem HRB 21175 P,

reprezentowany przez osobiście odpowiedzialną wspłlniczkę firmy isp Verwaltungs GmbH,

podmiotu zarejestrowanego w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Poczdamie, reprezentowanego przez dyrektora zarządzającego Raik Scheffler.

adres email: datenschutz@isp-id.de

Telefon: +49 332 961 996 00.

 

Inspektor Ochrony Danych:

 

Martina Böhmer

mb-datenschutz

Email: mb@mb-datenschutz.de

Telefon: +49 030 367 277 550

 

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, oraz w kwestiach dot. wykonywania swoich praw (np. dot. udzielania informacji, korekty, usuwania danych i cofnięcia przyznanej zgody), jesteśmy dostępni pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi.