Często zadawane pytania

W jaki sposób funkcjonuje praca tymczasowa?

W jaki sposób funkcjonuje praca tymczasowa?

Pracownik jest zatrudniany na zasadach pracy tymczasowej u dostawcy usług HR / w agencji pracy tymczasowej (np. w firmie  ISP instore solutions personnel gmbH). Firma ISP zawiera z pracownikiem umowę o pracę i oddelegowuje go do miejsce świadczenia pracy swoich klientów (do przedsiębiorstwa użytkownika). W przedsiębiorstwie użytkowniku pracownik tymczasowy wykonuje swoją pracę. Często zapotrzebowanie na personel w przedsiębiorstwie użytkowniku jest czasowo ograniczone, skąd wywodzi się określenie „ praca tymczasowa”. Po tym okresie pracownik jest nadal zatrudniony przez dostawcę usług HR , czyli przedsiębiorstwo ISP i może zostać ponownie zaangażowany w innym zakładzie klienta przedsiębiorstwa. Pracownik ma zatem możliwość poznania różnych firm oraz w najbardziej optymistycznym wariancie szansę na jego przejęcie jako pracownika.

Dostanę „prawdziwą” umowę o pracę?

W przedsiębiorstwie ISP wszystkich 1650 zatrudnionych w Niemczech pracowników ma pisemną, odpowiadającą wszystkim wymogom prawnym umowę o pracę, zawierającą następujące ustawowo wymagane treści (Ustawa dot. odpłatnego użyczania pracowników tymczasowych):

  • Nazwa i adres agencji pracy tymczasowej
  • Miejsce i data wydania pozwolenia na prowadzenie działalności jako agencja pracy tymczasowej
  • Rozpoczęcie i okres trwania stosunku pracy
  • Miejsce pracy
  • Czas pracy
  • Opis konkretnych czynności pracowniczych, które mają być wykonywane
  • Wysokość wynagrodzenia wraz z dodatkami
  • Prawo do urlopu
  • Okres wypowiedzenia
  • Wskazanie na obowiązujący układ zbiorowy iGZ-DGB, którym związane jest przedsiębiorstwo ISP

Czy praca tymczasowa to w ogóle coś dla mnie, jeśli szukam stałego zatrudnienia?

Pracownicy tymczasowi, którzy sprawdzają się w trakcie wykonywania czynności pracowniczych w zakładzie klienta, często otrzymują ofertę stałej pracy na zasadzie przejęcia ( „efekt przywarcia”). Zatem także pracownicy, których celem właściwie jest znalezienie długoterminowego zatrudnienia poza strukturami pracy tymczasowej, mogą odnieść korzyści.

Mogę pracować w pełnym/niepełnym wymiarze godzin?

ISP oferuje możliwość podjęcia pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

Czy będąc studentem możliwe jest podjęcie pracy tymczasowej?

Tak. W celu zdobycia doświadczenia podczas studiów lub w celu ich sfinansowania, zatrudnienie w sektorze pracy tymczasowej jest idealnym rozwiązaniem.

Czy w przypadku pracy tymczasowej obowiązują ustalenia zawarte w układach zbiorowych?

Umowy o pracę są w ISP zawsze zawierane na podstawie układu zbiorowego Zrzeszenia Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej iGZ. W nim są uregulowane kwestie dot. wynagrodzenia, prawa do urlopu, kontynuacji wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby itp. Więcej na temat układów zbiorowych IGZ-DGB Tarifwerk

Czy jestem jako pracownik tymczasowy objęty systemem zabezpieczeń społecznych?

Osoby zawierające umowę o pracę na zasadach pracownika tymczasowego są oczywiście w pełni objęte systemem zabezpieczeń społecznych. System ten obejmuje kontynuację wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy, prawo do urlopu, ochronę osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i ochronę macierzyństwa oraz okresy wypowiedzenia. Pracodawca odprowadza również na rzecz Państwa zgodne z przepisami składki na ubezpieczenie społeczne takie jak : zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne, wypadkowe, oraz na wypadek bezrobocia.

Jak długo trwają czynności pracownicze w przedsiębiorstwie użytkowniku i jakie są moje godziny pracy?

Okres wykonywania czynności pracowniczych w przypadku każdego klienta może być różny i jest zależny od wielu czynników. Może trwać od paru dni do kilku miesięcy. ISP zawsze dokłada wszelkich starań mających na celu możliwie najdłuższe zatrudnienie. Oczywiście oferujemy naszym klientom także możliwość krótkoterminowego korzystania z zatrudnianego przez nas personelu, aby np. złagodzić braki personalne spowodowane wahaniami na rynku zamówień, czy też chorobą personelu.

Godziny pracy są zawsze uzależnione od potrzeb klientów. W przypadku branży przemysłowej, handlowej i logistycznej może to skutkować pracą na zmiany. Zasadniczo powinna Państwa cechować elastyczność i gotowość do podejmowania pracy w różnych wariantach czasu pracy.

Czy istnieje szansa na przejęcie przez zakład klienta?

Już często pracownicy ISP wykazywali się w przedsiębiorstwach naszych klientów tak przekonującymi umiejętnościami i zaangażowaniem, że zostawali przejęci już po niedługim czasie. Jeśli strony są zgodne co do przejęcia, ISP nie stawia żadnych przeszkód i oczywiście umożliwia przejęcie pracownika.

Czy w przypadku przejęcia muszę ponieść jakieś koszty?

Nie, z tytułu przejęcia nie ponoszą Państwo ŻADNYCH kosztów.

Co to jest konto czasu pracy?

Na koncie czasu pracy są ewidencjonowane przepracowane przez pracownika ISP godziny pracy, przekraczające uregulowaną umową pracy liczbę miesięcznych godzin pracy. Pracodawcy i pracownicy mogą w określonych granicach zarządzić czas wolny od pracy lub o taki wnioskować. Tytułem wyrównania za czas wolny od pracy pomniejsza się pracownikowi sumę znajdujących się na koncie czasu pracy godzin o odpowiednią równoważność godzin pracy. W ten sposób pracownik tymczasowy może zapewnić sobie dodatkowe dni wolne od pracy bez konieczności korzystania z urlopu.

Ile dni urlopu mi przysługuje?

Liczba dni urlopu jest uzależniona od okresu zatrudnienia w zakładzie i od układu zbiorowego, którym są Państwo objęci. ISP stosuje przepisy układu zbiorowego iGZ, przewidującego 24 dni urlopu w pierwszym roku zatrudnienia.

Czy będą wypłacane mi dodatki?

Tak. ISP wynagradza swoich pracowników zgodnie z obowiązującym prawem, stosując przepisy ustawy o użyczaniu pracowników tymczasowych (AÜG), i w oparciu o układ zbiorowy iGZ, który stanowi, że musi być zagwarantowana wypłata dodatków za np.: godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Co się stanie, gdy zachoruję?

Jak każda osoba zatrudniona również Pani/Pan będzie nadal otrzymywał wynagrodzenia w przypadku choroby, co jest uregulowane w ustawie o wypłacie wynagrodzenie za dni wolne od pracy i w przypadku choroby oraz w układzie zbiorowym.

Jakimi kwalifikacjami jako pracownik tymczasowy muszę się wykazać?

Oprócz gotowości do wykonywania czynności pracowniczych mile widziane są rzetelność i elastyczność. ISP znajdzie Państwu możliwość wykonywania czynności pracowniczych odpowiadających Państwa umiejętnościom i kwalifikacjom, które poprzez konkretne działania na rzecz doskonalenia zawodowego (np. zdobycie uprawnień operatora wózków podnośnikowych) uzupełnią je i poszerzą.

Gdzie i w jaki sposób mogę złożyć aplikację?

Można złożyć aplikację bezpośrednio na naszej giełdzie pracy na podane w ogłoszeniu stanowisko lub przesłać aplikację z własnej inicjatywy. Oczywiście można również przesłać swoją aplikację bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.